Sunday, March 15, 2009

Para Masabutan San Mayad

By Joel G. France, Ed. D.
Dimond HS, Anchorage, AK


ALIBATA NA BISAKOL SA SORSOGON (Sur)

Batugon sa pinakauna na in-post dini sa blog pataas an pagbasa para masabutan kun pan-o magsurat san Alibata na Bisakol. Kaipuhan lang tiyaga nan mayad na interes na makaaram para masabutan intero. ENJOY!!!

http://picasaweb.google.com/joefran4/AlibataHamus#5314361786075460418

Mga Letra na Hale sa Mga Dayo


Mao ini an mga letra na hale sa iba na bansa na diri naiimud sa Alibata maski sa dati na ABAKADAng Pilipino. Parehas san nauna na pahayag dini sa blog, mga innovation ini na hinimo ni Imee Marcos san himuon niya an logo san Kabataang Baranggay na nagderetso siya pagsurat san libro tungkol sini.

Marereparo na duwa an letra na "C". An sayo, an hilwas S an sayo hilwas K. An X kumbinasyon san KS tapos an Z kumbinasyon san dZ. Tapos kaupod na an f, v, j mao san q para makumpleto na intero. Makasusog ka magsurat san kabilugan kun babasahon mo intero na nakaposte dini sa blog. Magagamit nga ini maski sa English nan Spanish, bakay Intsik o nano pa man.

Kaya pwede na. HAMUS NA. Gamiton ta na. Enjoy!!!


Bulkan Bulusan, Tan-awon san Alibata na Bisakol


An surumaton na Bisakol iniisturya san mga tawo na nakapalibot sa Bulkan Bulusan. Halos intero na sakop san Bisakol natatan-aw ini na bukid. Kaya sa pagkakataon na ini, mas dianis na maging logo san Bisakol an Bulkan, Bulusan. Mao ini an orlgoyo san Sorsogon del Sur. Sayo na tan-awon na simple, malinig nan magayon, parehas man san Bisakol, simple, malinig nan magayon na surumaton. Kadaghanan san nababati na maraot na surumaton sa Bisakol hale sa iba na lugar, kadaghanan hale sa dayuhan parehas san Espanyol nan English. An iba hale sa Tagalog nan sa purong Bicol. Kaya sa kabilugan, an Bisakol sayo na surumaton na ato ika-orgolyo.

Maogma

Gusto niyo mabasa ini? Basaha an intero na nakasurat dini san mayad tapos mag-comment.