Sunday, March 15, 2009

Bulkan Bulusan, Tan-awon san Alibata na Bisakol


An surumaton na Bisakol iniisturya san mga tawo na nakapalibot sa Bulkan Bulusan. Halos intero na sakop san Bisakol natatan-aw ini na bukid. Kaya sa pagkakataon na ini, mas dianis na maging logo san Bisakol an Bulkan, Bulusan. Mao ini an orlgoyo san Sorsogon del Sur. Sayo na tan-awon na simple, malinig nan magayon, parehas man san Bisakol, simple, malinig nan magayon na surumaton. Kadaghanan san nababati na maraot na surumaton sa Bisakol hale sa iba na lugar, kadaghanan hale sa dayuhan parehas san Espanyol nan English. An iba hale sa Tagalog nan sa purong Bicol. Kaya sa kabilugan, an Bisakol sayo na surumaton na ato ika-orgolyo.

No comments:

Post a Comment